POKORENA PLANETA

Znanje je put do slobode. Sloboda nema alternativu.


Postavite komentar

Stvarna Verovatnoća nuklearnog rata – Paul Craig Roberts

Prp9u7JD_400x400

Sputnik News.com intervju sa PCR
Stvarna Verovatnoća nuklearnog rata
BRAVE NEW WORLD
John Harrison, voditelj
Dr Paul Craig Roberts, koji je služio kao pomoćnik sekretara finansija za ekonomsku politiku u Reagan administraciji, daje njegovo mišljenje da postoji realna verovatnoća izbijanja nuklearnog rata. Ispod su glavne tačke pokrivene u ovom radio programu.
„Prvo tu je Wolfowitz doktrina, koja u osnovi daje jasno do znanja da Sjedinjene Države treba da spreče rast bilo koje države koja bi mogla predstavljati dovoljnu snagu da ugrozi američku jednostranu akciju. Rusija je ojačala i pokazala je takvu moć. Ovo je razlog za stalnu satanizaciju Ruskog lidera. Imamo kandidata broj jedan za demokratsku nominaciju, Hilari Klinton, koja sada upoređuje predsednika Rusije sa Hitlerom. Dakle, ono što se desilo je da je svaki američki predsednik tokom mog života, posebno Nikson i Regan, su radili na stvaranju poverenja između dve glavne nuklearne sile, ali počevši od Klintonovog režima, poverenje koje je postignuto je postepeno uništavano. “
„Kada uništitiš poverenje između nuklearnih sila onda se ponovo kreira mogućnost nuklearnog rata, bilo namerna, ili kao greška u proračunu. Dakle, ovo je bezobziran i neodgovoran čin od strane Vašingtona. Informacioni rat koji se dešava sada je priprema američke populacije i NATO saveznika za vojni sukob sa Rusijom. Mi sada imamo ljude na visokom nivou u američkoj vladi i vojsci koji idu u Kongres i kažu da Rusija je egzistencijalna pretnja. Ovo je glupost! Morate zapamtiti da pre nego što su počeli ratovi u Avganistanu, Iraku, Libiji i Siriji, tada je bila konstantna satanizacija lidera vlada, protiv Tailbana, Sadama Huseina, Gadafija i Asada. Kada vidite ovakve demonizacije onda se sve uklapa u isti šablon. “
„Vruć rat može doći iz novog hladnog rata. Drugi faktor je američki vojno-industrijski kompleks, sa prometom od trilion dolara godišnje. Njihovi celokupni prihodi dolaze od održavanja ratne sposobnosti američke vlade. Oni imaju veliki interes da postoji veliki neprijatelj. Oni su pokušali da od terorista naprave takvog neprijatelja, ali to nije bilo dovoljno ozbiljno , tako da ovaj kompleks ima veliki interes za ponovnu rusku pretnju. Sa neo konzervativne tačke gledišta, oni zapravo gledaju svaku zemlju sa nezavisnom spoljnom politikom kao pretnju za SAD. Tako da deo jednačine znači da oni mogu da krenu sa hladnog rata u vrući rat, potrebna je samo mala greška u proračunu. Ne vidim kako ruska vlada može da veruje i jednu reč koja dolazi iz Vašingtona. “
„Neki neokonzervativci kažu: za šta je dobro nuklearno oružje ako ga ne možeš upotrebiti? Oni imaju teoriju da SAD ima dovoljnu superiornost da pobede u napadu protiv Rusije. Ako SAD ne može da pobedi nekoliko hiljada talibana, tako neće biti sposobna pobediti u konvencionalnom ratu protiv Crvene armije, Vašington će rađe ići nuklearno nego izgubiti sukob sa Rusijom (ili Kinom). Nuklearni rat ne može biti dobijen. “
„Neokonzervativci sada nemaju konkurenciju. Ne postoji niko tamo, osim Vašingtona ko želi da preuzme svet. Dokle god američke vazalske države koje čine NATO-a prihvataju američku hegemoniju, oni povećaju šansu novog masovnog rata. Republikanski kandidati se takmiče jedni sa drugima da vide ko može tretirati Rusiju agresivnije. “
Poslušajte intervju:
http://sputniknews.com/radio_brave_new_world/20160317/1036455898/the-real-likelihood-of-a-nuclear-war.html#ixzz43r6PRvu8

Advertisements


Postavite komentar

Sirija: Neuspe li primirje, onda sledi „Plan B“ Zbignjeva Bžežinskog – stvarni američki cilj

John-Kerry

http://www.konjunktion.info

Džon Keri američki državni sekretar stajajući pred komisijom američkog Senata i odgovarajući na pitanja u cilju predstavljanja prekida vatre za Siriju, kojem su posredovale SAD i Rusija, njegov glas nije zvučao sa mnogo optimizma da će plan uspeti . U osnovi, ne čudi s obzirom da obavešteni posmatrači situacije u Siriji sporazumu o prekidu vatre ne daju realne šanse da uspe jer se sporazum u velikoj meri nalazi u rukama terorista podržanih od strane zapada . I oni će u uspešnom prekidu vatre imati samo delimičan interes (eventualno da reorganizuju svoje snage).
Onda taj sporazum o prekidu vatre nije ništa drugo nego šou za konzumente masovnih medija? Baš zato što je Keri više puta ukazivao na „plan B“ ukoliko sporazum ne uspe?
There is a significant discussion taking place now about a Plan B in the event that we do not succeed at the [negotiating] table. – John Kerry
(Trenutno postoji značajna rasprava o planu B umesto toga, u slučaju činjenice da ne budemo uspešni na pregovaračkom stolu -. Džon Keri)
Naravno, Keri nije odao detalje o ​​tome kako bi taj „Plan B“ trebao tačno da izgleda. Ali , sa jednim izuzetkom. U kratkom komentaru, on je nagovestio da Sjedinjene Države se od njihove politike promene režima (rušenje Asada) i uništavanje Sirije kao celine, mogle korigovati na uništenje Sirije razdvajanjem i podelom zemlje u odvojene pojedinačne regione i slediti taj cilj. U svojoj završnoj reči Keri je govorio o tome da
…too late to keep as a whole Syria if we wait much longer.
(može biti suviše kasno da se sačuva Sirija u celini, ako budemo čekali duže.)
Ako obratimo pažnju više zvuči Kerijev“Plan B“ kao „Plan A“ drugih GEO / stratega, donosioca odluka i imperijalističkih glasnogovornika. Uzmimo za primer članak Michael O’Hanlon, objavljen na Reuters sa naslovom:“Syria’s One Hope May Be As Dim As Bosnia’s Once Was. (Sirijska jedina nada mogla bi biti mutna kao što je bila nekada u Bosni .) „. U ovom članku se pre svega radi o tome da je jedini način da Rusija i SAD mogu da prate bi se došlo do mirnog rešenja sirijskog sukoba, a to je da se oboje slože da je jedino rešenje oslabljena Sirija i podeljena u odvojene regione :
To find common purpose with Russia, Washington should keep in mind the Bosnia model, devised to end the fierce Balkan conflicts in the 1990s. In that 1995 agreement, a weak central government was set up to oversee three largely autonomous zones.
(Da bi pronašli zajednički cilj sa Rusijom, Vašington treba da zadrži bosanski model na umu, koji je dizajniran da završi strašne balkanske sukobe tokom 1990-tih godina. U ovom sporazumu 1995. formirana je slaba centralna vlada, koja je postavljena da nadgleda tri u velikoj meri autonomne zone.)
In similar fashion, a future Syria could be a confederation of several sectors: one largely Alawite (Assad’s own sect), spread along the Mediterranean coast; another Kurdish, along the north and northeast corridors near the Turkish border; a third primarily Druse, in the southwest; a fourth largely made up of Sunni Muslims; and then a central zone of intermixed groups in the country’s main population belt from Damascus to Aleppo. The last zone would likely be difficult to stabilize, but the others might not be so tough.
(Slično tome, budućnost Sirije mogla bi biti konfederacija više sektora: jedna večinski Alavitska (Assadova sopstvena religija), uz mediteransku obalu, drugi kurdski, koridori na severu i severoistoku u blizini granice sa Turskom, treći uglavnom za druze, na jugozapadu; a četvrti za uglavnom sunitske muslimane; i onda jedan centralni region različitih grupa u glavnom pojasu stanovništva u zemlji od Damaska do Alepa poslednji region će verovatno biti teško da se stabilizuje, ali ostali ne toliko) ..
Under such an arrangement, Assad would ultimately have to step down from power in Damascus. As a compromise, however, he could perhaps remain leader of the Alawite sector. A weak central government would replace him. But most of the power, as well as most of the armed forces. would reside within the individual autonomous sectors — and belong to the various regional governments. In this way, ISIL could be targeted collectively by all the sectors.
(U takvom aranžmanu Asad će na kraju morati da se povuče sa vlasti u Damasku. Kao kompromis, on bi možda mogao da ostane lider Alavite regiona. Bio bi zamenjen slabom centralnom vladom. Ali većina moći, i većina oružanih snaga bila bi u autonomnim regijama – i pripadala bi različitim regionalnim vladama. na ovaj način ISIL se može rešiti zajedno sa svim regionima) ..
Once this sort of deal is reached, international peacekeepers would likely be needed to hold it together — as in Bosnia. Russian troops could help with this mission, stationed, for example, along the Alawite region’s borders.
(Čim bi ovakva vrsta dogovora bila postignuta , verovatno bi međunarodne mirovne snage bile potrebne da drže sve to zajedno -.. Kao što je to bilo u Bosni. Ruske trupe mogu pomoći u ovoj misiji, stacionirane na primer, duž granice Alavite regiona)
This deal is not, of course, ripe for negotiation. To make it plausible, moderate forces must first be strengthened. The West also needs to greatly expand its training and arming of various opposition forces that do not include ISIL or al-Nusra. Vetting standards might also have to be relaxed in various ways. American and other foreign trainers would need to deploy inside Syria, where the would-be recruits actually live — and must stay, if they are to protect their families.
(Ovaj dogovor , naravno, još uvek nije spreman za raspravu. Da pojasnimo, umerene snage moraju prvo biti ojačane. Zapad mora da znatno proširi svoju obuku i naoružavanje raznih opozicionih snaga, ali ne uključujući ISIL ili al-Nusra. Pravila za kontrolu sigurnosti možda će morati da budu opuštenija na različite načine. Američki i drugi strani treneri bi morali biti smešteni u Siriji, gde zapravo žive potencijalni regruti – .. i oni moraju da ostanu, ako žele da zaštite svoje porodice)
Meanwhile, regions now accessible to international forces, starting perhaps with the Kurdish and Druse sectors, could begin receiving humanitarian relief on a much expanded scale. Over time, the number of accessible regions would grow, as moderate opposition forces are strengthened.
(U međuvremenu, moglo bi se početi sa regionima, koji su sada otvoreni za međunarodne snage , možda bi moglo da se počne sa kurdskim i Druz regionima da im se pošalje humanitarna pomoć u mnogo većoj meri. Tokom vremena, broj dostupnih regiona bi rastao dok jačaju umerene opozicione snage .)
Though it could take many months, or even years, to achieve the outcome Washington wants, setting out the goals and the strategy now is crucial. Doing so could provide a basis for the West’s working together with — or at least not working against — other key outside players in the conflict, including Russia, as well as Turkey, the Gulf states and Iraq.
(Iako bi to trajalo mnogo meseci ili čak može trajati godinama da ostvari rezultat koji Vašington želi, postavljajući ključne ciljeve i strategiju sada to predstavlja ogromnu važnost . Radeći tako moglo bi da postavi osnovu za zapad da radi sa ili bar da ne radi protiv – drugih stranih ključnih igrača u sukobu, uključujući i Rusiju i Tursku, Zalivske države i Irak ).
O’Hanlon je zapravo nije stranac kada je u pitanju plan za podelu Sirije. On je takođe autor zloglasnog izveštaja Brooking Instituta iz jula 2015. pod nazivom “Deconstructing Syria: A New Strategy For America’s Most Hopeless War ( Dekonstrukcija Sirije: nova strategija za američki najočajniji rat)“, u kojem se on u osnovi zalaže za tačno iste linije argumentacije .
Brooking Institut kao korporativni fondovski trust mozgova koji je od početka zahtevao rat protiv Sirije,dao je O’Hanlon željenu platformu, tako da bi on mogao da traži „labavija“ bezbedonosna pravila za „pobunjenike“, koji su finansirani i obučeni od strane zapada. Baš kao što ovaj članak pruža platformu za direktnu invaziju Sirije od strane vojnih snaga NATO-a i potpunom uništenju sirijske vlade. I naravno, O’HANLON se zalagao i za stvaranje „sigurnosnih zona“ – kao uvod u realizaciju gore navedenih ciljeva. Da li je to još uvek samo koincidencija da ove „bezbednosne zone“ ili rado isto nazivane „no-fly zone“ upravo sada USA vazal Nemačka želi uvesti u UN?
Ali O’Hanlon posebno pominje i stvaranje „konfederalne“ Sirije. Ili drugim rečima, uništenje jedne stabilne nacije, koja trenutno još uvek postoji kao država:
The end-game for these zones would not have to be determined in advance. The interim goal might be a confederal Syria, with several highly autonomous zones and a modest (eventual) national government. The confederation would likely require support from an international peacekeeping force, if this arrangement could ever be formalized by accord. But in the short term, the ambitions would be lower – to make these zones defensible and governable, to help provide relief for populations within them, and to train and equip more recruits so that the zones could be stabilized and then gradually expanded.
(Konačni cilj na ovim prostorima ne bi trebalo da bude unapred određen. Privremeni cilj može biti konfederacija, Sirija, sa nekoliko veoma autonomnih regija i skromna (ako je ima) nacionalna vlada. Za konfederaciju će verovatno trebati pomoć od međunarodnih mirovnih snaga, ako bi ovaj aranžman u zavisnosti od sporazuma mogao biti realizovan. Ali u kratkom roku, ambicije će biti niže – da ovi regioni budu branjeni i vodjeni , da se pomogne stvoriti olakšanja za stanovništvo u ovim oblastima, kao i da se trenira i opremi više regruta tako da regioni mogu biti stabilizovani i zatim se postepeno širiti.)
Da li vam to možda zvuči poznato? Takav „Plan B“ podseća na američkog geo-stratega Zbignjeva Bžežinskog i Njegov metod “microstates and ministates (mikrodržava i mini država)“: stvaranje slabe, nemoćne državne strukture koja se sastoji od mnogih manjih regiona, zasnovana na osnovu etničke pripadnosti , religija i drugih smernica. Ali i dalje bez mogućnosti da ove državne formacije mogu da deluju protiv volje većih zemalja, koalicija ili banaka / kompanija.
Čini se da je Kerijev „plan B“ je u stvarnosti „plan A“ nekoliko moćnih političkih stratega od Brzezinskog pa sve do „pčela radilica“ na Brookings institutu. Dok Sirija svaki dan oslobađa sve više teritorija u borbi protiv zapadno podržanih proxy terorista , zapad čak i ne pomišlja da promeni pristup svog plana za eliminisanje geopolitičke prepreke (Sirija) da završi svoj cilj stvaranje svetske hegemonije. Sirija ostaje (pored Ukrajine) ključ za opstanak čovečanstva. Tačka. I mi treba da uradimo sve kako bi se osiguralo da Ukrajina i Sirija u potpunosti ne dođu pod kontrolu Zapada.


Postavite komentar

Izveštaj: Putin je zapretio Turskoj sa taktičkim nuklearnim oružjem

putin-finger

Paul Joseph Watson
infowars.com
Moskva upozorava Ankaru da će se žestoko odupreti invaziji Sirije
Nagrađivani Iran- contra novinar Robert Parry je izjavio da mu je izvor blizak Vladimiru Putinu rekao da je Rusija zapretila Turskoj upotrebom taktičkog nuklearnog oružja ako pokrene zajedničku invaziju Sirije sa Saudijskom Arabijom.
Pišući za Consortium News, Perry upozorava da rizik za SAD i njene saveznike eskalacije sukoba u Siriji kako bi spasili pobunjenike koji su sada na ivici poraza bi mogao da izazove “ Treći Svetski Rat“.
„Ako Turska (sa stotinama hiljada vojnika gomilajući ih u blizini granice sa Sirijom) i Saudijska Arabija (sa sofisticiranom avijacijom) isprate pretnje i vojno intervenišu da spasu svoje pobunjeničke klijente, koji uključuju Al Qaeda Nusra Front, od moćnih Rusko – podržanih Sirijskih vladinih trupa , onda Rusija će morati da odluči šta da uradi da zaštiti oko 20.000 svojeg vojnog osoblja u Siriji „, piše Perry.
„Izvor blizak Ruskom predsedniku Vladimiru Putinu mi je rekao da su Rusi upozorili Turskog predsednika Recep Tayyip Erdogana da je Moskva spremna da koristi taktičko nuklearno oružje ako bude potrebno da sačuva svoje trupe suočena tursko-Saudijskom napadu. Pošto je Turska članica NATO-a, svaki takav sukob mogao brzo eskalirati u nuklearnu konfrontaciju pune skale. “
Parry-jeva pozadina ukazuje da ove informacije treba ozbiljno tretirati. On je pokrivao Iran Contra skandal za Associated Press i Newsweek, a kasnije je dobio George Polk nagradu za svoj rad na obaveštajnim pitanjima.
Prema Parry-ju, iako je predsednik Obama „pokušao da smiri Erdogana i jasno mu dao do znanja da američka vojska se neće pridružiti invaziji,“ on nije bio “ voljan da glatko zabrani takvu intervenciju“.
navodna pretnja Moskve da se odupru turskoj najezdi Sirije sa nuklearnim oružjem prati komentare Ruskog premijera Dmitrija Medvedeva u kojem je upozorio o opasnosti novog svetskog rata, ako Sjedinjene Države i njeni saveznici pošalju kopnene trupe u Siriju.
Turska i Saudijska Arabija su signalizirale da će razmotriti kopnenu invaziju Sirije kako bi se pomoglo izbeglicama i takozvanim „umerenim pobunjenicima“ u borbi protiv Assad-ovog režima.
Prošle nedelje, turski zvaničnici pozvali su na uspostavljanje „sigurne zone“ na teritoriji Sirije da bi se omogućilo izbeglicama da pobegnu Rusikom napredovanju, iako Sjedinjene Države tvrde da takav koridor ne bi mogao biti postavljen bez zabrane letenja.
Saudijska Arabija trenutno sprovodi najveće ratne igre koje je region video za četvrt veka. Severni Grom obuhvata 150.000 vojnika iz 20 zemalja i neki ga vide kao prethodnica za moguću invaziju Sirije.
Ranije ovog meseca, Saudijski ministar inostranih poslova Adel al-Jubeir rekao je za CNN da predsednik Bashar al-Assad treba da bude uklonjen „silom“ ako politički proces ne uspe.
Uprkos zvaničnom poricanju da saudijsko kraljevstvo poseduje nuklearno oružje, Saudijski politički analitičar, rekao je RT arapskoj mreži prošle nedelje da su Saudijci zaista dobili bombu i da će testiranja biti sprovedena


Postavite komentar

Sirija: Kina želi da pošalje 5.000 elitnih vojnika

china-ISIS-620x330

Marco Maier
Contra – magazin
Nakon usvajanja novog zakona o borbi protiv terorizma od strane narodnog kongresa, ovlašćeno je postavljanje kineskih specijalnih snaga u Siriji . Pored toga, Kina će učestvovati sa 30 milijardi dolara u obnovi zemlje nakon rata.
Kineske specijalne snage „Sibirski tigrovi“ i „Noćni Tigrovi“ trebali bi uskoro biti poslati u Siriju da da se bore protiv „islamske države“ . U Pekingu, postoji bojazan da bi muslimanska manjina Uighura mogla biti infiltrirana od strane IS-terorista. Na kraju krajeva, sada se bori bezbroj njih u Siriji i Iraku za terorističke grupe.
Kina sada podržava kao i Rusija sa vojnim sredstvima , sirijsku vladu predsednika Bašara Al Asada kako bi iskorenila islamističku pretnju. Pored toga, Peking je obećao sirijskoj vladi da će obezbediti $ 30 milijardi dolara za obnovu zemlje nakon kraja rata, tako da ekstremisti ne mogu ponovo tako brzo da stanu na noge .
Za NATO, posebno za Tursku, vojna intervencija Kine je noćna mora. Jer, Turska – tačnije, turska tajna služba MIT je odgovorna za uvođenje Uighur IS-boraca u ratnu zonu. Peking je izrazio zabrinutost zbog uloge Turske u podršci ovih fanatika. Ankara se smatra saveznikom Uighura koji svoj region žele odvojiti od Kine i proglasiti islamsku državu „Istočni Turkestan“


Postavite komentar

Rat je na horizontu : da li je prekasno da se zaustavi?

Prp9u7JD_400x400

Paul Craig Roberts
http://www.paulcraigroberts.org/
Jedna lekcija iz vojne istorije je da kada počinje mobilizacija za rat, potreban je samo jedan impuls i situacija se odvija nekontrolisano.
To može biti ono što se neprepoznato odvija pred našim očima.
U svom govoru 28. septembra na 70. godišnjicu Ujedinjenih nacija, Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija više ne može tolerisati ovakvo stanje u svetu. Dva dana kasnije, na poziv Sirijske vlade Rusija je počela rat protiv ISIS.
Rusija je brzo bila uspešna u uništavanju ISIS skladišta oružja i pomažući sirijsku vojsku da vrate ISIS zauzete teritorije. Rusija je takođe uništila na hiljade naftnih kamiona cisterni , čijim sadržajem se finansira ISIS transportujući ukradenu sirijsku naftu u Tursku gde je prodata porodici sadašnjeg gangstera koji vlada Turskom.
Vašington je bio uhvaćen nespreman Ruskom odlučnosti. U strahu da će brz uspeh takve odlučne akcije od strane Rusije obeshrabriti Vašingtonove NATO vazale da nastavle da podržavaju rat Vašingtona protiv Asada i Vašingtonovo korišćenje njihove marionetske vlade u Kijevu da izvrši pritisak na Rusiju, Vašington je organizovao sa Turskom da obore Ruski lovac – bombarder uprkos sporazumu između Rusije i NATO-a da ne bi bilo vazdušnih susreta u oblasti Ruskih vazdušnih operacija u Siriji.
Iako negira svu odgovornost, Vašington koristi slab intezitet odgovora Rusije na napad, za koji Turska se nije izvinila, da uveri Evropu da je Rusija tigar od papira. Zapadne medijske kurve su razglasile: „Rusija tigar od papira“. http://www.wsj.com/articles/turkey-shoots-down-a-paper-tiger-1448406008
Odgovor niskog inteziteta Ruske vlade na provokaciju, Vašington koristi da uveri Evropu da ne postoji rizik da nastave da vrše pritisak na Rusiju na Bliskom istoku, Ukrajina, Gruzija, Crna Gora i drugde. Napad Vašingtona na Asadovu vojsku se koristi da ojača uverenje evropskim vladama da je uračunato da odgovorno ponašanje Rusije da se izbegne rat je znak straha i slabosti.
Nejasno je u kojoj meri su Ruske i Kineske vlade shvatile da njihove nezavisne politike, potvrđene od strane Ruskih i Kineskih predsednika 28. septembra, Vašington smatra kao „egzistencijalnim pretnjama“ američkoj hegemoniji.
Osnova američke spoljne politike je obaveza da se spreči uspon sila sposobnih da ograniče jednostrane akcije Vašingtona. Sposobnost Rusije i Kine da to urade ih čini metama .
Vašington nije u suprotnosti sa terorizmom. Vašington namerno stvara terorizam dugi niz godina. Terorizam je oružje koje Vašington namerava da iskoristi za destabilizaciju Rusije i Kine takošto će ih izvesti u muslimanske populacije u Rusiji i Kini.
Vašington koristi Siriju, kao što je nekada Ukrajinu, da pokaže Rusku nemoć Evropi i Kini, kao impotentna Rusija je manje atraktivna za Kinu kao saveznika.
Za Rusiju, razuman odgovor na provokaciju je postao odgovornost , jer podstiče više provokacija.
Drugim rečima, Vašington i lakovernost njegovih evropskih vazala stavili su čovečanstvo u vrlo opasnu situaciju, kao jedini izbor koji ostaje Rusiji i Kini je da prihvate američko podaništvo ili da se pripreme za rat.
Putin mora biti poštovan za stavljanje veće vrednosti na ljudski život nego što to čini Vašington i njegovi evropski vazali, izbjegavanjem vojnih odgovora na provokacije. Međutim, Rusija mora da učini nešto da zemlje NATO budu svesne da postoje ozbiljne posledice podržavanjem agresije Vašingtona protiv Rusije . Na primer, ruska vlada može da odluči da nema smisla da prodaje energiju evropskim zemljama koje su de facto u stanju rata protiv Rusije. Sa zimom na pomolu , Ruska vlada mogla bi da objavi da Rusija ne prodaje energiju zemljama članicama NATO-a. Rusija će izgubiti novac, ali to je jeftinije od gubitka suvereniteta ili rat.
Da biste prekinuli sukob u Ukrajini, ili da eskalira do nivoa izvan spremnosti Evrope da učestvuje, Rusija bi mogla da prihvati zahteve secesionističkih pokrajina da se ujedine zajedno sa Rusijom. Tako ako bi Kijev nastavio konflikt, Ukrajina bi morala da napadne Rusiju .
Ruska vlada se oslanjala na odgovorne, ne provokativne odgovore. Rusija je preuzela diplomatski pristup, oslanjajući se na evropske vlade da dođu do pameti, i shvate da se njihovi nacionalni interesi razilaze sa onima iz Vašingtona, i prestanu da omogućavaju hegemonijsku politiku Vašingtona. Politika Rusije nije uspela. Da ponovim, odgovor slabog inteziteta od strane Rusije, su koristili Vašingtonu da naslika Rusiju kao tigra od papira kojeg niko ne treba da se plaši.
Preostaje nam paradoks da odlučnost Rusije da izbegne rat vodi direktno do rata.
Bez obzira da li Ruski mediji, Ruski narod, i celovitost Ruske vlade ovo shvataju, to mora biti jasno Ruskoj vojsci. Sve što treba Ruski vojni lideri da urade je da pogledaju sastav NATO snaga poslatih da se „bore protiv Isis.“ Kako George Abert primećuje, američki, francuski i britanski avioni koji su bili rasporedjeni su borbeni avioni čija je svrha vazduh – vazdu borbi, ne kopneni napad. Borbeni avioni nisu raspoređeni da napadnu ISIS na terenu, nego da ugrozi ruske lovce -bombardere koji napadaju ISIS kopnene mete.
Nema sumnje da Vašington vodi svet ka Armagedonu, a Evropa to omogućava. Vašingtonove kupljene marionete u Nemačkoj, Francuskoj, i Velikoj Britaniji su ili glupe, ravnodušne, ili nemoćni da pobegnu iz stiska Vašingtona. Ukoliko Rusija ne mogne probuditi Evropu, rat je neizbežan.
Da li su totalno zlo, glupavi NEOCON ratni huškači koji kontrolišu američku vladu naučile Putina da je rat je neizbežan? https://www.youtube.com/watch?v=9QxWYIAtCMU#action=share


Postavite komentar

Erdogan je oborio Su-24 da bi osvetio upropašteni naftni posao njegovog sina – Damask

erdogan-mafia

Turska je oborila Ruski bombarder kao osvetu za uništenje posla krijumčarenja nafte koji pripada Recep Tayyip Erdoganovom sinu, izjavio je sirijski ministar

Sputnik – November 27, 2015
Turska je oborila ruski Su-24 bombarder nad Sirijom kao odgovor za uništenje stotina kamiona cisterni nafte poslatih u Tursku iz Sirije od Islamske države, izjavio je sirijski ministar za informisanje Omran Al-Zoubi.
Ministar za informisanje je rekao da je krijumčarenu naftu u Tursku kupio sin turskog predsednika, koji poseduje naftnu kompaniju.
„Sva nafta je dostavljena kompaniji koja pripada Erdoganovom sinu Recep Tayyip-u . To je razlog zašto je Turska postala uznemirena kada je Rusija počela vazdušne napade protiv ISIS infrastrukture i uništila više od 500 kamiona cisterni sa naftom. To je stvarno pogodilo živac Erdogana i njegove kompanije. Oni ne uvoze samo naftu, nego i pšenicu i istorijske artefakte „, rekao je Al-Zoubi RIA Novosti u intervjuu.
„Činjenica napada na Ruski avion u sirijskom vazdušnom prostoru, bez ikakvog upozorenja, kao što je preživeli ruski [ko-] pilot potvrdio, još jednom potvrđuje da Turska laže“, rekao je ministar informisanja.
U utorak, tursko vazduhoplovstvo sa F-16 oborilo je ruskog bombardera 4 kilometra od granice sa Turskom. I ruski Generalštab i komanda Sirijske PVO je potvrdila da Su-24 nije prešao na turski vazdušni prostor i bio oboren iznad sirijske teritorije, navodeći precizne podatke objektivne kontrole.
Ruski predsednik Vladimir Putin je opisao incident kao „nož u leđa, izvršen protiv nas od strane pomagača terorista.“ Jedan od dva Su-24 pilota je poginuo od vatre sa zemlje nakon napuštanja aviona. Drugi pilot je spašen u 12 sati dugoj spasilačkoj misiji.
Rusija obavlja vazdušnu kampanju protiv islamske države džihad grupe u Siriji od kraja septembra na zahtev Damaska. Moskva je u više navrata pozivala uSavetu bezbednosti UN da se preduzmu dodatni koraci da se utvrdi ko je kupovao naftu od militanata.
Sirija je u više navrata optužila Tursku, kao i nekoliko Zalivskih zemalja, da finansiraju ISIS.


Postavite komentar

Turska laže

Prp9u7JD_400x400

Turska laže
Paul Craig Roberts
http://www.paulcraigroberts.org
Znamo da Turska laže iz tri razloga.
Prvi razlog je da NATO vlade lažu svaki put kad otvore usta.
Drugi razlog je Turska tvrdnja da je SU-24 je bio u Turskom vazdušnom prostoru 17 sekundi, ali je putovao samo 1,15 milja na sat znači da SU-24 je leteo brzinom stajanja u mestu! Svi Zapadni mediji su tako nesposobni da koriste osnovnu matematiku!
Treći razlog je da, uz pretpostavku da Turske tvrdnje kršenje vazdušnog prostora od 17 sekundi je istina, 17 sekundi nije dovoljno dugo za turskog pilota da dobije dozvolu za takav ozbiljan i bezobzirni akt kao što je obaranje Ruskog vojnog aviona. Ako SU-24 je leteo normalnom brzinom a ne onom kojom ne bi bio u stanju da održi avion u vazduhu, navodno kršenje vazdušnog prostora ne bi bilo dovoljno dugo da bude primećeno. Obaranje je moralo biti unapred dogovoreno. Turci su, znajući da Rusi naivno veruju u sporazum da ne bude vazdušnih sukoba, rekli pilotima da potraže priliku. U mom nedavnom članku, dao sam razlog za taj bezobzirni akt: http://www.paulcraigroberts.org/2015/11/24/turkey-has-destroyed-russias-delusion-of-western-cooperation-paul-craig-roberts/
Tursko objašnjenje u Savetu bezbednosti UN samo se odaje kao laž. U pismu se navodi: „Jutros (24. novembar) dva Su-24 aviona, čija nacionalnost nije poznata su prišli turskom nacionalnom vazdušnom prostoru. Pomenuti avioni su upozoreni 10 puta tokom perioda od 5 minuta preko „Emergency“ kanala i zatraženi da odmah promene kretanje ka jugu. “
Ako su Su-24 Ruski avioni, i ako je Turska u stanju da identifikuje da su avioni SU-24s ,kako onda može nacionalnost aviona biti nepoznata? Da li bi Turska rizikovala obaranje aneričkog ili izraelskog aviona pucajući na nepoznate letelice? Ako je SU-24 potrebno 17 sekundi da leti 1,15 milja, Su-24s je onda putovao samo 20.29 kilometara za pet minuta. Da li iko veruje da Supersonični avion može da leti brzinom stajanja za 17 sekundi, a kamoli za pet minuta?
Nemojte očekivati istinu od bilo koje zapadne vlade ili iz bilo kojeg zapadnog medija. Vlade i mediji znaju da su zapadne populacije neobrazovane, nesvesne, i mogu se osloniti da prihvate bilo koju besmisleni priču. Na Zapadu Matrix ima čvrst stisak. Rusi treba da se probude kod te činjenice.
NPR jutros je potvrdio da su mediji organ vladine propagande. Diane Rehm emisija na NPR predstavili su nam grupu stručnjaka. Samo jedan je informisan, profesor na Bliskom istoku instituta London School of Economics. Ostatak „stručnjaka“ su tipični Američki kreteni. Oni su ponovili sve laži. „Rusija napada sve osim ISIS.“ Kako može biti bilo ko, osim ISIS da bude napadnut kada je američki general koji nadgleda tu oblast nedavno rekao Kongresu da je „samo 5“ naših obučenih „pobunjenika“ ostalo? Ipak, mit o „umerenim pobunjeniicima“ se održava uz pomoć tih lažova.
„Izbeglice beže od brutalnog Asada.“ Obratite pažnju da je uvek Asad, koji je brutalan, ne Isis koji iseca srca protivnika i jede ih i rutinski im odseca glave i čini najstrašnije zločine. Ovde imamo „eksperte“ koji okrivljuju Assada. „Eksperti“, kažu da izbeglice beže od Asada ne od ISIS. Za problem izbeglica je kriv Assad , a nije kriv ISIS. To je sve Assad kriv jer on ne odustaje i neće da preda Siriju Vašingtonovim ISIS sledbenicima.
Nije bilo priznanja od strane „eksperata“ da je Isis Vašingtonova tvorevina ili da je do napada u Parizu Vašington snažno podržavao ISIS i verbalno i oružjem protiv ruskih vazdušnih napada koji su uhvaćeni kako Vašington tako i ISIS nespremni. Ovo je neverovatno s obzirom na činjenicu da je odgovornost USA za ISIS priznata na TV od strane bivšeg šefa Pentagon’s Defense Intelligence Agency. (Pentagonove informativne agencije )
https://www.rt.com/usa/312050-dia-flynn-islamic-state/
Lakoverni Amerikanci koji daju novac za NPR podržavaju laži i propagandu koje su rezultirale smrću i raseljavanjem miliona naroda i koja vodi u treći svetski rat. Zapadne medijske kurve su saučesnici u zločinima, jer oni nisu iskoristili svoju odgovornost da proglase vladu odgovornom i onemogućavajući da važne informacije stignu do ljudi. Zapadni mediji služe kao navijačice (cheerleaders) za smrt i razaranja.